Zamów
naprawę

Regulamin

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym www.naprawiamy.to działającym pod adresem www.naprawiamy.to/sklep
2.Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
a) Sprzedawca – Naprawiamy.To Centrum Serwisowe Agata Borus z siedzibą w Poznaniu, Olszynka 8/ 24, NIP: 7891726333,
b) Strona – zarówno Sprzedawca jak i Klient,
c) Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.) Kodeks cywilny,
d) Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.naprawiamy.to/sklep za pośrednictwem którego Klient może kupić usługę u Sprzedawcy,
e) Klient – osoba fizyczna, posiadająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,
f) Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego,
g) Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Klienta. Login ustalany jest samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
h) Użytkownik – Klient, który założył Konto Klienta z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę.
i) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
j) Produkt/Produkty – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
k) Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.
4. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
5. Klient jest zobowiązany w szczególności do:
a) przestrzegania postanowień Regulaminu,
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
e) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
f) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
g )korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
7. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
a) utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,
b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
c) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
8. Niektóre podstrony serwisu Sklepu Internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. “web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako „puste gify”). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie serwisu www.naprawiamy.to oraz sporządzić jego wydruk.
11. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II.PRZYJMOWANIE ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy są Klienci:
a) posiadający status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego,
b) nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania.
2. Status zarejestrowanego Użytkownika Sklepu Internetowego uzyskuje się po:
a) prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz ustaleniu przez Klienta loginu i hasła,
b) dokonaniu aktywacji konta poprzez kliknięcie na link wysłany na adres e-mailowy Klienta. Login i hasło mają charakter poufny. Przy każdym kolejnym zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.
3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę www.naprawiamy.to/sklep 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 9:00 do godziny 17:00. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje e-mailem potwierdzenie, że zamówienie zostało doręczone do Sklepu.
4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie formularza teleadresowego.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji:
a) w przypadku zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się najpóźniej następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia przez Klienta,
b) w przypadku zamówienia płatnego przelewem – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy za złożone zamówienie,
6. W sytuacji, gdy zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane ze względu na brak dostępności Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca zwróci w tym terminie otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakup innego Produktu.
7. Do każdego zamówienia wystawiany zostaje dokument sprzedaży wysyłany do Klienta.

III. CENY PRODUKTÓW
1. Ceny Produktów i usług oferowanych w sklepie internetowym www.naprawiamy.to/sklep są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

IV. FORMY PŁATNOŚCI
1. W sklepie internetowym www.naprawiamy.to/sklep za złożone zamówienie można dokonać płatności w następujący sposób:
a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u Kuriera firmy DHL,
b) przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy: Naprawiamy.To Centrum Serwisowe Agata Borus, Olszynka 8/ 24 Konto: 77 1050 1520 1000 0092 6357 3355,

V. CZAS REALIZACJI
1. NAPRAWIAMY.TO deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony indywidualnie dla każdego zlecenia serwisowego. Czas realizacji może zostać przedłużony w sytuacji:
a) Oczekiwania na akceptację kosztów naprawy przez Klienta,
b) Oczekiwania na dokonanie zapłaty przez Klienta,
c) Oczekiwania na dostawę części niezbędnych do wykonania usługi.
2. Czas oczekiwania na doręczenie przesyłki przez przewoźnika wynosi od 1 do 2 dni roboczych od dnia przekazania przez Sprzedawcę przewoźnikowi przesyłki do wysłania.
3.Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Firma DHL doręcza przesyłki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 – 17.00. Najlepiej sprawdzić zawartość przesyłki jeszcze przy kurierze i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół szkody.

VI.KOSZTY DOSTAWY
1.Informacja o kosztach dostawy umieszczona jest w zakładce „Wysyłka” na stronie podsumowania koszyka Sklepu internetowego www.naprawiamy.to/sklep. Wszystkie przesyłki są nieodpłatnie ubezpieczone.
2. O ostatecznych kosztach dostawy, które uzależnione są od wagi, gabarytów oraz liczby zakupionych Produktów, Klient jest informowany przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy ze Sprzedawcą.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJA
NAPRAWIAMY.TO udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi. Gwarancji udzielanej przez NAPRAWIAMY.TO nie podlegają pozostałe podzespoły urządzenia. Okres gwarancji liczony jest od daty zakończenia naprawy.
W okresie trwania gwarancji wszelkie usterki podlegające jej będą usuwane przez NAPRAWIAMY.TO bezpłatnie.
Gwarancji nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania i działania siły wyższej, jak też uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci.
Zgłoszenie reklamacji odbywa się mailowo: lub telefonicznie: 519030375 Transport urządzenia odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich i opakowań.
Serwis NAPRAWIAMY.TO zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.
Na podstawie diagnozy urządzenia serwis NAPRAWIAMY.TO dokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.
Serwis NAPRAWIAMY.TO nie ponosi odpowiedzialności za:
– utratę danych w naprawianym urządzeniu.
– uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta.
– wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została zlecona.

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie danych Sprzedawcy. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji i obsługi zamówienia. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 10,1 poz. 926 j.t. ze zm.).
2.Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy.
3.Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
4.Dane osobowe są niezwłocznie usuwane po zrealizowaniu przez Sklep zamówienia (w przypadku Klienta, który nie dokonał Rejestracji) lub po usunięciu przez Klienta jego Konta Klienta.

IX.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
2.W przypadku konieczności zmiany Regulaminu wynikających z: zmiany formy płatności, sposobów i zasad dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do złożonych zamówień, zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. .
3.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie sklepu www.naprawiamy.to.
4.Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego

RODO

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych (w szczególności klientów i dostawców) firmy Naprawiamy.To Centrum Serwisowe Agata Borus z siedzibą w Poznaniu, Olszynka 8/ 24, NIP: 7891726333, zwana dalej Administratorem danych.

  1. Definicje

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  1. Administrator danych

Naprawiamy.To Centrum Serwisowe Agata Borus z siedzibą w Poznaniu, Olszynka 8/ 24, NIP: 7891726333

III. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w  ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

  1. Cele przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania klientów/dostawców, realizacji procesów ofertyzacji, zamówienia/umowy i obsługi posprzedażnej oferowanych towarów i usług oraz celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej, a w szczególności w celu:

– założenia konta w Serwisie internetowym

– kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną

– przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert

– realizacji zamówienia/umowy

– realizacji zgłoszenia serwisowego lub reklamacyjnego

– obsługi posprzedażnej

– ewentualnego dochodzenia roszczeń

– dostosowania Serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników,

– tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisów, a w tym statystyk oglądalności

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej.

  1. Zakres i sposób przechowywania danych

Administrator zbiera dane osobowe w procesie pozyskania klienta/dostawcy, ofertyzacji, realizacji zamówienia/umowy i obsługi posprzedażnej oferowanych towarów i usług. Administrator pozyskuje dane obejmujące m.in. : imię i nazwisko osoby fizycznej (w tym prowadzącej działalność gospodarczą), jej adres, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej w firmie,  jej stanowisko, dział, e-mail i telefon, a w przypadku korzystania z Serwisów internetowych Administratora również adres IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. Dane są przechowywane przez Administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisów internetowych oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów, usług serwisowych, itp.

Przekazanie lub innego rodzaju transfer pozyskanych danych osobowych, osobom lub firmom trzecim, nie występuje, chyba że dane te będą niezbędne do należytego wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub napraw w ramach gwarancji lub rękojmi czy przesłania katalogu tradycyjną pocztą. Dotyczy to w szczególności firm przewozowych, spedycyjnych, kurierskich.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika Serwisu, jego dane osobowe są przetwarzane w celu otrzymywania informacji handlowej, a w szczególności przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionego newslettera.

  1. Dane zbierane automatycznie

Administrator informuje, że podczas korzystania z należących do niego Serwisów internetowych zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies oraz przez system marketingu automatycznego.

Administrator informuje, że od momentu połączenia się użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja m.in. o numerze  IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze Serwisem. Administrator informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące m.in.. numeru IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu:

Konfiguracji serwisu

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu

– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

– zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

– prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego  www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

– wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

– profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące udostępnienia swojej lokalizacji  oraz plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

Każdy, kogo dane osobowe są zbierane może zażądać od Administratora:

– dostępu do swoich danych osobowych

– sprostowania danych osobowych

– usunięcia danych osobowych

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych

– sprzeciwu wobec przetwarzania

– przeniesienia danych osobowych

Ponadto każdy, kogo dane osobowe są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a w szczególności w zakresie profilowania Użytkownika Serwisów internetowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: . Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu do 90 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i może skutkować niemożliwością ich wykonania. W szczególności nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane m.in. z dochodzeniem roszczeń.

W przypadku gdy Administrator danych występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do jej cofnięcia. W tym celu należy kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać mailową informację o cofnięciu zgody na adres poczty elektronicznej .

VIII. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: .

IX. Postanowienia końcowe

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych:  ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.